برگزاری آزمون قرآن ویژه کارمندان جدیدالاستخدام به صورت جامع و همزمان

13 آذر ماه 1397 - 0 : 11


برگزاری آزمون قرآن ویژه کارمندان جدیدالاستخدام به صورت جامع و همزمان

آزمون قرآن کریم ویژه کارمندان جدید الاستخدام به صورت همزمان و جامع در سالن شهید بهشتی توسط معاونت فرهنگی دادگستری استان برگزار شد.

این شیوه برگزاری برای نخستین بار صورت گرفت که در آن با دعوت از 161 نفر از کارمندان جدید و مشخص نمودن سوره های از قرآن از آنها آزمون به عمل آمد.

دانیال هودرجی معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به برکات فراوان قرآن کریم و سرلوحه قرار دادن رهنمودهای قرآنی در ابتدای زندگی کاری و در سایر امور ، آشنایی با قرآن را برای همگان لازم و ضروری دانست و توصیه به خواندن قرآن به صورت روزانه و دقت در مفاهیم آن را تاکید کرد.

ایشان ادامه داد صفاتی مانند کریم ، مجید ، حکیم و ... مخصوص موجود زنده بوده است و همراه آوردن این صفات با قرآن نشان از زنده بودن قرآن در هر مکان و زمانی است.

لازم به ذکر است این آزمون با نظارت معاونت فرهنگی دادگستری استان در یک روز برگزار شد.