اطلاعیه شماره ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در خصوص پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاه

6 آذر ماه 1397 - 0 : 10


باسمه تعالی

 اطلاعیه شماره ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در خصوص پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاه

 پیرو اطلاعیه های پیشین و متعاقب صدور رای از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه و تایید آن توسط شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آقای محمدرضا مشیری فرزند محمد از حیث اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه کلان از مردم و حیف و میل آن و نیز کلاهبرداری مشدد به تحمل حبس و رد مال در حق مالباختگان  محکومیت قطعی یافته و حکم صادره برای اجرا به معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واصل گردیده است در راستای اجرای آن بخش از دادنامه متضمن محکومیت محکوم علیه به رد مال می‌باشد. مقرر گردید:

1- از روز سه‌شنبه 97/8/22مبلغ ۳۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان به حساب افراد واجد شرایط وجوه نقدی واریز شد.

2- از مجموع ۱۱ هزار و ۷۱۳ نفر از مالباختگان ۲۷۷۱ نفر به علت این که در زمان فعالیت مکتب فرش ،گلیم و گبه بیش از ۳۹ درصد سود دریافت نمودند و نیز ۶۹۳ نفر به علت اینکه سود دریافتی آنان بیش از مبلغ سپرده گذاری بوده است در این مرحله  مشمول دریافت وجوه نقدی نخواهند بود.

3- مبلغ ۳۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان بین 8942 نفر افراد واجد شرایط که قبلا کمتر از ۳۹ درصد از اصل سرمایه خود را تحت عنوان موهوم سود دریافت نموده اند توضیح شده است به نحوی که هیچ مالباخته ای نباید کمتر از ۳۹ درصد سرمایه اولیه را دریافت کرده باشد.

4- کسانی که قبلا مبالغی با عنوان موهوم سود دریافت نموده اند در این مرحله در قسط اول اگر کمتر از ۳۹ درصد مبلغ سرمایه دریافتی بوده محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت شده است .

5-از سوی دادگستری برای هر نفر به نام خود حساب جداگانه جهت دریافت مبالغ مذکور در بانک ملی شعبه مرکزی افتتاح گردیده که مالباختگان می‌توانند با ارائه کارت ملی خود به شعب بانک ملی در سراسر کشور کارت بانک حساب موصوف را دریافت و مبالغ واریزی را از آن طریق دریافت نمایند .

6-جهت رسیدگی به اعتراض احتمالی در خصوص نحوه محاسبه سپرده یا سود پرداختی ،واحدی جداگانه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در کوچه ثبت از صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 تشکیل و آماده دریافت و رسیدگی به اعتراض مالباختگان محترم می باشد.

7- در این مرحله قسط اول پرداخت شده و اقدام جدی برای فروش سایر اموال و پرداخت های بعدی در دستور کار است .

8-در این نوبت و نوبت های بعد صرفاً پرداخت به مالباختگانی صورت می‌گیرد که طرح شکایت کردند و قرار داد مالی سپرده گذاری با محکوم علیه دارند .

9- بدین ترتیب در وضعیت فعلی با پرداخت قسط اول کسی از مالباختگان نخواهد بود که کمتر از ۳۹ درصد اصل سپرده اولیه منهای سود را دریافت نکرده باشد .

اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه