صدور کیفر خواست برای 8 نفر از مدیران دولتی به دلیل تضییع اموال دولتی

29 مهر ماه 1397 - 0 : 9


صدور کیفر خواست برای 8 نفر از مدیران دولتی به دلیل تضییع اموال دولتی

مدیر، ذیحساب،کارپرداز درنحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته وممیزی وپذیرش اسناد هزینه ، ملزم به رعایت دقیق مقررات قانونی هستند

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت :دستگاه قضایی در راستای صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عمومی و مواجهه ی جدی وبازدارنده نسبت به مصادیق تخطی از ضوابط ترسیم شده ازسوی مقنن با خط کش قانون به محک اقدامات می پردازد و هیچ گونه مماشات و اغماضی نخواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ،محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمانشاه افزود: اخیرا ازسوی دادسرا برای هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود باعث تضییع اموال دولتی شده اند با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفر و جبران خسارت وارده شده است.

محمد حسین صادقی اظهار داشت: این افراد که از مدیران سابق یک شرکت دولتی هستند به علت عدم مطالعه کافی در خصوص نحوه اجرای پروژه قبل از انعقاد قرارداد، اضافه پرداخت های متعدد و خارج از قرارداد به پیمانکار و تاخیر غیرمتعارف در به بهره برداری رساندن پروژه مورد استنطاق قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات برای آنان به اتهام تضییع اموال دولتی کیفرخواست صادر شده است.