معاون منابع انساني دادگستري كل استان كرمانشاه: تعامل مسولان حوزه هاي مختلف، زيرساخت لازم و اساسي تحقق خدمت به مردم

30 مرداد ماه 1397 - 0 : 12


معاون منابع انساني دادگستري كل استان كرمانشاه:
تعامل مسولان حوزه هاي مختلف، زيرساخت لازم و اساسي تحقق خدمت به مردم

شهرام كرمي كه براي تقدير از زحمات علي محمد محمدي رئيس دادگستري و ايماني مقدم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان هرسين  دراين شهر حضوريافت ،خدمت به مردم را آرمان اصيل انقلاب خواند و افزود هركس در هر جايگاهي كه فرصت خدمت و مسئوليتي به او واگذار ميشود بايد به چشم فرصتی ناپايدار به آن نگاه كند و تمام توان خودرا براي اثرگذاري بيشتر بكار بگيرد. دراين ميان دريافت اين مهم نيز لازم و اساسيست كه از رهگذر همدلي و درك هدف مشترك خدمت به مردم ،مديران حوزه هاي مختلف ميتوانند قدمهاي استوارتر و بابركت تري را بردارند.

ايشان وضعيت دستگاه قضائي استان را در سطح كشور وضعيت مطلوب و افتخار آميز عنوان كرد و گفت بحمدالله در چندين زمينه حائز جايگاه نخست كشوري هستيم ودربسياري زمينه هاي ديگر درشمار استانهاي موفق. البته اين نبايد به منزله پايان راه تلقي شود بلكه بايد مطابق برنامه اي كه تمام شعب استان از ابتداي سال دريافت كرده اند چشم به فتح قله هاي بيشتري بدوزيم.

كرمي خاطرنشان ساخت برنامه ريزي و تعريف نقطه هدف براي همه شعبه هاي محاكم و  ريل گذاري مديريتي استان درسالهاي اخير نقش مستقيم در موفقيت هاي دستگاه داشته كه لازم است در همه مراجع قضائي ما ضمن شناخت دقيق سياستگذاري قضائي استان ،همراهي و همگامي خود را در كار جدي و هدفمند بامراعات سرعت و دقت اعمال كنند.

دراين جلسه علی آزادي و امير فيضي به عنوان مسولان قضائي جديد شهرستان در دادگستري و دادسرا ي عمومي و انقلاب  اين حوزه معرفي شدند.