اطلاعیه شماره 8 پرونده مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

18 فروردين ماه 1397 - 0 : 12


باسمه تعالی

اطلاعیه شماره 8

مربوط به پرونده مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

به اطلاع مالباختگان و شکات این پرونده می رساند :

  1. پس از برگزاری جلسه فوق العاده دادگاه کیفری یک در روزهای 23 تا 25 بهمن سال 96 با حضور آگاهانه حدودهزار نفر از مالباختگان در جلسات دادگاه، رای شماره 9609978326200171 مورخ 96/12/6 از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه مبنی بر محکومیت  متهم ردیف اول پرونده به تحمل « حبس و رد مال به مالباختگان »  صادر شد.

  2. علی رغم اعلام چندین باره ی متهم در جلسات محاکمه برای پذیرش رای دادگاه بدوی و خودداری از تجدید نظر خواهی ، با حق حاصل از مواد 428 و 431 قانون آیین دادرسی  کیفری دال بر امکان تجدید نظر خواهی از رای دادگاه در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رای ، متهم ردیف اول لایحه 85 صفحه  ای فرجام  خواهی خود را در تاریخ 96/12/27 از طریق مدیریت زندان کرمانشاه به دادگاه صادر کننده حکم  تقدیم کرده است .

  3. پس از دریافت لایحه ایشان پرونده با حجم 122892 صفحه برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1397/1/15 اعلام وصول شده است .

  4. پس از رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجام خواهی متهم ،  درصورت قطعیت رای بدوی و ابلاغ آن به طرفین، پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ارسال خواهد شد چنانکه قبلا نیز تصریح شده است، پرداخت براساس وجوه نقدی موجود به تمامی شکات با رعایت تناسب قانونی در یک زمان واحد صورت خواهد گرفت ، پیگیری های شخصی و حضوری مالباختگانی که طرح شکایت نموده و شماره فرعی دریافت کرده اند  هیچگونه تقدمی را برای هیچ کسی در پرداخت  ایجاد نخواهد کرد .

  5. مالباختگانی که علی رغم سپرده گذاری در مکتب موصوف و طرح شکایت اولیه تا بحال موفق به اخذ شماره فرعی پرونده خود نشده اند  می توانند با مراجعه به دفتردادستانی کرمانشاه و تکمیل پرونده ،شماره فرعی دریافت کنند . در غیر اینصورت اجرای محکومیت رد مال متهم نسبت به این اشخاص با مشکل مواجه شده و ممکن است در اولویت آخر قرار گیرند .

  6. شایسته است به شایعاتی که توسط طرفداران متهم در فضای مجازی برای اغفال مالباختگان و ادامه فریب آنها صورت
     می پذیرید توجه نشود زیرا روند رسیدگی به پرونده ای با این حجم از شکات و نوع جرم در کشور کم نظیر بوده و با تلاش همه مسئولین به ویژه دستگاه قضائی موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است و در کلیه مراحل دادرسی اطلاع رسانی، به مالباختگان محترم صورت گرفته و خواهد گرفت .