اطلاعیه شماره 7

15 اسفند ماه 1396 - 0 : 14


باسمه تعالی

اطلاعیه شماره 7

قابل توجه مالباختگان پرونده مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

  1. دادگاه در موعد قانونی خود با اهتمام جدی مبادرت به انشای رأی کرد.

الف- رای  شماره 9609978326200171 پرونده مکتب فرش  و گلیم و گبه کرمانشاهان از شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص متهم ردیف اول پرونده مبنی بر محکومیت وی به تحمل حبس و رد مال به مالباختگان  صادر شد.

ب- بنابر نظر دادگاه متهمین ردیف های دوم و سوم از عنواین مجرمانه مندرج در کیفرخواست برائت یافتند.

2 مطابق ماده 428 و 431 قانون آئین دادرسی کیفری 20 روز مهلت قانونی تجدید نظر خواهی از رای  است که در صورت تجدید نظر تا بیست روز پس از ابلاغ رأی ، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد

3 پس از قطعیت حکم صادره ،  پرونده به اجرای احکام دادسرا ارسال خواهد شد تا حکم اجرا گردد.

4 همانگونه که در اطلاعیه های قبلی تاکید شده است به کلیه شکات در یک زمان واحد بر اساس وجوه نقدی موجود با رعایت تناسب قانونی پرداخت صورت خواهد گرفت و پیگیری شخصی موجب تقدم در پرداخت نخواهد بود .

5 کسانی که در مکتب گلیم و گبه کرمانشاه سپرده گذاری نموده اند و تا کنون شکایت نکرده اند ( چه در دادگاه ، دادسرا یا کلانتری ) در اسرع وقت با مراجعه به دادسرا پرونده خود را تکمیل و شماره فرعی دریافت نمایند.در غیر اینصورت به افراد مذکور پرداختی صورت نخواهد گرفت .