دکتر الفت: وجود پرونده های زیاد و میلیونی اگرچه زیبنده مرم نیست اما نشان از اعتماد آنها به دستگاه قضائی است که فصل خصومات خود را به آن می سپارند

18 بهمن ماه 1396 - 0 : 14


دکتر الفت: وجود پرونده های زیاد و میلیونی اگرچه زیبنده مرم نیست اما نشان از اعتماد آنها به دستگاه قضائی است که فصل خصومات خود را به آن می سپارند

 

 

 

 

معاون اجتماعی و یشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: انقلاب اسلامی ، یک الگوی عملی از مبارزه متوکلانه با دنیای استکبار و نظام سلطه جهانی است که به همین دلیل محسود و مورد عناد سلطه گران بوده و هست اما بحمدالله شاهدیم که با اقتدار در آستانه ورود به چهلمین سال خود قرار گرفته که صد البته پس از لطف خدا ، همراهی مردمی با آرمانهای انقلاب و رهبری داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری موید این استمرار و اقتدار است.

دکتر الفت که در بیست و نهمین نشست شورای قضائی استان حضور یافته بود دستگاه قضائی استان کرمانشاه را دارای مدیریت پویا و فعال و نیز استعداد نیروی انسانی ارزشمند عنوان کرد و افزود: اساسا نیروی انسانی کارآمد در قوه قضائیه از امتیازات این قوه است که علی رغم حجم بالای خدمات و رسیدگی به پرونده ها که بسیار بیشتر از استانداردها است اما متاسفانه مورد بی مهریهایی نیز قرار می گیرد که باید خود قوه قضائیه مجهز به پاسداری از کیان زحمات و خدمات خود باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود این دستگاه چون عَلَم مبارزه با فساد را برداشته و اهل مماشات و معامله نیست مورد هجمات غیر منصفانه ای واقع می شود که سرمایه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نشانه می رود و این بی انصافی ها در القای فساد قوه قضائیه از زیان بارترین القائات است که باید با تدبیر قاطعانه در مقابل آن ایستادگی کرد و مردم حتما این مهم را خواهند یافت.

الفت وجود پرونده های زیاد و میلیونی را با وجود همه مشقات و مشکلات آنها برای سیستم قضائی کشور با تحلیلی منطقی ،حاصل اعتماد عمومی به قوه برشمرد و افزود این حجم از پرونده هر چند زیبنده مردم ما نیست اما این پیغام را نیز مخابره می کند که آنها به بی طرفی و عدالت دستگاه باور دارند که فصل خصومات خود را به آن می سپرند.

ایشان اهتمام بیشتر مسئولان قضائی را برای تقویت نیروهای قوه قضائیه ضروری برشمرد و خاطر نشان ساخت نمی توان از اهمیت این موضوع غفلت کرد چرا که نیروی انسانی کارآمد و سالم اصلی ترین سرمایه هر دستگاهیست که لزوما شایسته صیانت ، تقویت ، تامین و تکریم است.

وی افزود از دیگر سو نیز دستگاه با ظرفیتهای نظارتی خود حتما در برابر عناصری که بخواهند با سوء رفتار و عملکرد وجهه قاطبه خدوم و شریف دستگاه را مخدوش کنند مقابله جدی داشته و خواهد داشت.